Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Baza wiedzy

FAQ

Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem;
Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres lub stale, co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem;
Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

EuCO dołoży wszelkich starań, abyś otrzymał należne Ci środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Nasze dotychczasowe doświadczenie wielokrotnie potwierdziło, że nasi Klienci nie byli świadomi, iż należy im się odszkodowanie ? na tym zasadza się cała idea istnienia Europejskiego Centrum Odszkodowań ? nie musisz być prawnikiem, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie ? my postaramy się o nie za Ciebie i dla Ciebie.

Bardzo często zdarza się, że poszkodowany, ubiegający się o odszkodowanie, musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmawia wypłaty należności. Oddając sprawę EuCO zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Ponieważ EuCO to duża, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka, zatrudniająca wykwalifikowany personel i posiadająca odpowiednie możliwości finansowe, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zdaje sobie sprawę, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często znajdą finał w Sądzie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skuteczne ubiegać się o należące się Tobie pieniądze z tytułu odszkodowania.
Przede wszystkim zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody osobowe z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Dotyczy to również odszkodowań po śmierci bliskiej osoby, odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych w zakresie OC rolnika, odszkodowań za skutki błędów medycznych, wypadków w pracy, wypadków wynikających z czynów niedozwolonych, odszkodowań za uszkodzony pojazd lub utraconych korzyści materialnych, wypadków na ulicy, chodniku czy nawet w sklepie i wielu innych.
W swoich szeregach zrzeszamy specjalistów z zakresu prawa, medycyny pracy, rzeczoznawstwa, lekarzy orzeczników. Posiadamy własną Kancelarię Radców Prawnych i odpowiednie zaplecze finansowe. Dziesiątki tysięcy prowadzonych przez nas spraw pozwoliły nam zdobyć wiedzę i doświadczenie, które ułatwia nam skuteczne egzekwowanie odszkodowań. Nasi specjaliści są w stanie ocenić realne szanse i wysokość odszkodowania, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty. Stosowane przez nas procedury mają na celu zmaksymalizować szansę na wysokie odszkodowanie. Wiarygodność i standing finansowy EuCO potwierdza również fakt, iż jesteśmy w elitarnym gronie firm notowanych na parkiecie podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Nie wymagamy od Ciebie żadnych opłat wstępnych, zaliczek etc. Jeżeli uda nam się pomyślnie zakończyć Twoją sprawę, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji (success fee). Bezpłatna jest także weryfikacja dokumentów, które będą niezbędne, aby skutecznie walczyć o należne Ci pieniądze. Dojazd do Klienta jest darmowy, więc nie musisz się obawiać żadnych kosztów. O szczegóły w każdej chwili możesz zapytać naszego przedstawiciela lub skontaktować się z nami poprzez stosowny formularz na naszej stronie www.euco.pl.
Wysokość prowizji pobierana za prowadzenie sprawy nie jest stała. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy oraz od nakładu pracy EuCo, jaką trzeba włożyć w gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zasadność i wysokość roszczeń, co umożliwi uzyskanie na Twoją rzecz jak najwyższego odszkodowania. O tym, ile wyniesie prowizja zostaniesz powiadomiony przed podpisaniem umowy. Przy tej okazji należy pamiętać, iż im w sprawie więcej jest profesjonalnie zgromadzonej dokumentacji, tym bardziej skuteczne jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy lub jego zakładu ubezpieczeń. Zapewniamy jednak, iż pobierana przez nas prowizja jest jedną z najniższych stosunku do uzyskiwanych kwot odszkodowań, i przy tym jest adekwatna do naszego profesjonalizmu i wkładu pracy.
To, jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie, niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.
Likwidacja szkody, powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie ? powodem wydłużenia mogą być wspominane już mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.
Naturalnie. Ponieważ sprawa dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, gwarantujemy Ci pełny i nieograniczony wgląd w dokumentację w siedzibie Spółki. O postępach w sprawie również będziesz informowany na bieżąco, możesz także skontaktować się z naszym przedstawicielem w razie pytań lub wątpliwości ? wystarczy jeden telefon lub mail.
Przede wszystkim wielokrotnie wspominane tutaj błędy w dokumentacji medycznej, jej niekompletność bądź nadal niezakończone leczenie poszkodowanego. Poza tym proces likwidacji szkody może wydłużać się z powodu przewlekłości toczących się postępowań karnych i trudności z pozyskaniem z Sądów dowodów w postaci opinii biegłych, czy zeznań świadków. Niestety nie mamy żadnych środków prawnych, pozwalających wpłynąć na szybkość rozpatrywania spraw w sądzie, więc w takich przypadkach musimy apelować o Twoją cierpliwość.
De facto sam o tym decydujesz. Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie. O tym, czy Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, zadecydujesz sam, po otrzymaniu rekomendacji wystawionej przez naszą Kancelarię Radców Prawnych. Pamiętaj, że pozwala to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Jeżeli dojdzie do rozprawy, odbędzie się ona w sądzie właściwym, najbliższym Twojego miejsca zamieszkania.
Nawet jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, nie będziesz musiał spotykać się ze sprawcą wypadku, co w wielu wypadkach mogłoby być dla Ciebie dyskomfortem. Sprawca nie będzie brał udziału w sprawie, natomiast na sali rozpraw może pojawić się przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.
Towarzystwa ubezpieczeniowe często bezprawnie nadużywają tego argumentu. Wyjaśnienie okoliczności wypadku często nie wymaga ani oczekiwania na opinię biegłego sądowego, ani na wyrok sądu. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń spełniając swój ustawowy obowiązek ustalił okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność za jego skutki prowadząc własne postępowanie.
W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli ustalimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Nasza rola polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.
Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie. Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego ? wówczas warto starać się o odszkodowanie lub/i rentę z tego tytułu.
Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i szczegółowej analizy stopnia odpowiedzialności uczestników zdarzenia za jego skutki.
W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.
Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania będziemy dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.
Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego ? wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami ? postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.
Nawet jeżeli Twoje leczenie nie zostało zakończone możesz ubiegać się o należne Ci pieniądze. Co więcej, bardzo często w takich sytuacjach można liczyć nawet na zaliczkę, która pokryje przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji lub pomoże w spłacie już poniesionych. Na podstawie dokumentacji medycznej można określić, w którym momencie należy ubiegać się o taką zaliczkę i jaka będzie jej wysokość. Naturalnie nie musisz zajmować się tym osobiście ? wszystkiego dopilnuje za Ciebie EuCO.
Zawsze warto starać się o należne odszkodowanie, nawet jeżeli Sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie. Nadal możesz walczyć o odszkodowanie, jednakże jego wysokość będzie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Naszym zadaniem będzie upewnić się, aby orzeczony przez sąd stopień przyczynienia się do wypadku był minimalny, a co za tym idzie zadośćuczynienie czy refundacja kosztów były zmniejszone o jak najmniejszą kwotę.
Tak. Posiadamy również placówki na Węgrzech, Słowacji, w Czechach a wkrótce w Rumunii. Prowadzimy kilkadziesiąt spraw związanych z wypadkami za granicą lub z udziałem cudzoziemców. Szerokość i długość geograficzna nie ma dla nas większego znaczenia pod warunkiem, że dostarczona zostanie odpowiednia, kompletna dokumentacja. Jeżeli planujesz wyjazd za granicę do pracy lub na wakacje i obawiasz się, że możesz stać się ofiarą wypadku ? skontaktuj się z nami, doradzimy Ci jak skutecznie dochodzić własnych praw.
Przede wszystkim powinieneś przygotować:
  • dowód osobisty;
  • dokumentację medyczną (dotyczącą leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego);
  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku);
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku).
Możemy w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to korzystne zwłaszcza dla kierowców, których auta w chwili wypadku nie były starsze niż 5 lat, zakupione jako nowe w salonie i bezwypadkowe. Pojazd jednak powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta, co należy potwierdzić fakturami za naprawę i zakup części oryginalnych.
Kiedy tylko wszystkie procedury związane z dochodzeniem odszkodowania zostaną zakończone, pieniądze przelane wcześniej na konto Twojego pełnomocnika niezwłocznie trafią do Ciebie. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pełnomocnikiem odpowiedzialnym za Twoją sprawę, więc w razie wątpliwości nie wahaj się zapytać go na jakim etapie się ona znajduje i kiedy możesz liczyć na przelew.
Wystarczy odnaleźć w Internecie numer do jednego z naszych agentów, którzy pracują na terenie całego kraju. Możesz również skontaktować się z nami poprzez elektroniczny formularz dostępny po lewej stronie.
Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo, to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie jak najwyższego świadczenia, Europejskie Centrum Odszkodowań powołało własną Kancelarię Radców Prawnych. Powierzając sprawę w ręce EuCO masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.