Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta

LIKWIDACJA SZKODY Z OC

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium: 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj. Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni wiec z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się nie tylko poruszanie się pojazdu, ale także:
 • wsiadanie i wysiadanie,
 • załadunek i wyładunek,
 • krótkotrwały postój na trasie,
 • garażowanie.
Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie poszkodowanego wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, posiadacza pojazdu mechanicznego, a w szczególności:
 • śmierci bezpośrednio poszkodowanego,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w art. 38.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona
 • wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,
 • polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję - w przypadku:
 • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
 • poważnej szkody w pojeździe,
 • wypadku z ofiarami w ludziach,
 • kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu.
Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony o kolejne 14 dni, jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. Zgodnie z zapisem ustawowym jednak odszkodowanie musi być wypłacone nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Termin ten nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

ODSZKODOWANIA – KOSZTY LECZENIA

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:
 • koszty zakupu leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz operacyjnych,
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
 • koszty dojazdu lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego w przypadku, gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.
Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela, o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.

ODSZKODOWANIA – KRADZIEŻ POJAZDU (LIKWIDACJA SZKODY Z AC)

Termin likwidacji
Większość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w art. 817 kodeksu cywilnego. Spotkać można następujące zapisy:
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.
 • decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • cesji praw do skradzionego pojazdu,
 • dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
 • faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
 • postanowienia o umorzeniu dochodzenia (jeżeli wprost wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia).
To Twoje pieniądze i Ty musisz zrobić wszystko, aby dostarczyć wymagane dokumenty. Pracownik zakładu ubezpieczeń nie będzie Cię w nieskończoność prosił o udokumentowanie wartości szkody. Zadbaj o to, aby w miarę możliwości jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli przekazujesz dokumenty, poproś o potwierdzenie podpisem oraz datą odbioru.
 • odszkodowanie,
 • koszty holowania,
 • koszty parkowania,
 • koszty najmu pojazdu,
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.
W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę, w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
  • zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
  • zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.

ODSZKODOWANIA – RENTA

Przysługuje Poszkodowanemu w razie całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie, utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Renta przysługuje tylko do tej części utraconego dochodu, jaka pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem (jest następstwem  uszkodzenia ciała obrażeń powypadkowych).
Przysługuje Poszkodowanemu w wypadku zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.
Przysługuje Poszkodowanemu w razie zwiększenia się jego potrzeb.
Po wypadku zwiększają się potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody, a dokładnie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca posiada polisę OC.
Podstawa prawna: art. 444 §2
W orzecznictwie podkreśla się, iż uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powinny mieć charakter trwały - dopiero wówczas powstanie prawo do renty. Renta może być ograniczona czasowo, jeżeli można ustalić w miarę dokładnie kiedy ustaną podstawy jej przyznania.
Jednorazowe odszkodowanie - kapitalizacja renty art. 447 k.c. Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowania. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.
Renta ta płatna jest w następstwie śmierci bezpośrednio poszkodowanego. W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim dzieci, wychowankowie zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez poszkodowanego. Podstawa prawna : art. 446§ 2, k.c

ODSZKODOWANIA – SZKODY OSOBOWE

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo, jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 k.c. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są zodszkodowaniami za szkody na osobie. 1. osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała ? świadczenia wypłacane poszkodowanemu, 2. śmierć poszkodowanego - świadczenia wypłacane osobom bliskim zmarłego. W odniesieniu do powyższego roszczenia wskazać należy na istotną zmianę w treści regulacji kodeksowej. Zgodnie bowiem z treścią §4 art. 446 k.c: Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.? Taka zmiana kodeksowa daje zupełnie nowe możliwości w dochodzeniu roszczeń przez najbliższych członków rodziny zmarłego w związku ze śmiercią poszkodowanego. Rekompensuje szkodę niemajątkową - czyli krzywdę, ból i cierpienie po stracie najbliższego członka rodziny. Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:
 1. I. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
 2. II. Następstwo śmierci poszkodowanego
 3. III. Umyślne naruszenia dóbr osobistych
 4. IV. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych
Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy, o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku, odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

Odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków
Odszkodowanie przysługuje pieszemu nawet, gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

Odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach innych sytuacjach

Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku
Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

Odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy zwykle udowodnić trzeba jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy, stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia (wykonanie zdjęć, zebranie oświadczeń świadków) oraz niepodpisywanie protokołu wypadku kiedy nie odpowiada on rzeczywistości.
Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej,
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.
Udział wypadków w rolnictwie indywidualnym w ogólnej liczbie wypadków w Polsce wynosi ponad 25%. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom OC, NWW jak i postępowanie przed KRUS-em.
Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą. Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przedsądowym. W takich przypadkach nasze wynagrodzenie w całości lub części będzie pokryte przez ubezpieczyciela. Postępowania te wymagają znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego. Osobom poszkodowanym w wypadkach za granicą zapewniamy pełną pomoc prawną i rzetelną obsługę ich sprawy.
Odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga uzyskać odszkodowanie zarówno poszkodowanym na skutek błędów medycznych, jak i w wyniku niedbalstwa pracowników służby zdrowia.

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie. Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji, itd.

ODSZKODOWANIA – ROSZCZENIA REGRESYWNE

Prawo regresu oznacza uprawnienie zakładu ubezpieczeń do dochodzenia zwrotu od kierującego pojazdem mechanicznym wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uprawnienie to nazywane jest w terminologii prawniczej prawem regresu lub regresem szczególnym. Ustawodawca enumeratywnie wymienił przesłanki powstania prawa regresu po stronie Zakładu Ubezpieczeń. Powstaje on w sytuacji kiedy kierujący: 1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło uratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4. zbiegł z miejsca zdarzenia. Wskazać należy, iż są to przypadki taksatywnie wymienione. W każdym takim przypadku zakład ubezpieczeń po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania może wystąpić o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania. Może też dochodzić kosztów związanych z likwidacją szkody. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ? art. 43.

ODSZKODOWANIE PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Z ubezpieczenia NNW poszkodowany otrzyma odszkodowanie, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:
 • ruchu pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju pojazdu,
 • naprawy pojazdu,
 • załadunku i rozładunku pojazdu.
Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych.

ODSZKODOWANIE ? ZADOŚĆUCZYNIENIE

jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem niedozwolonym. Przy odszkodowaniu natomiast przesłanką jest wystąpienie szkody ? czyli najprościej rzecz ujmując ? niekorzystnej zmiany statusu majątkowego osoby poszkodowanej stanowiącej następstwo czynu niedozwolonego. Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 K.c. w związku z art. 444 K.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w każdym indywidualnym przypadku powinny być uwzględnione wszelkie zachodzące okoliczności, mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej, a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (pobyty w szpitalach, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne itp.), trwałość skutków wypadku (kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa, poczucie nieprzydatności), prognozy na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie się stanu zdrowia), wiek poszkodowanego (zwykle kalectwo dla dziecka jest większą krzywdą), niemożność prowadzenia normalnego życia, w tym zawodowego, uprawiania np. sportów, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, utratę kontaktów towarzyskich itp.
 • zaliczki na poczet kosztów leczenia,
 • zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna,
 • kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących,
 • zwrotu kosztów zniszczonej odzieży w wypadku.
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
 • renty alimentacyjnej,
 • odszkodowania w postaci jednorazowej wypłaty przy znaczącym pogorszeniu sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienia w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku śmierci osoby bliskiej
 • Zgodnie z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
Przez sytuację życiową należy rozumieć ogół czynników składających się na położenie życiowe jednostki, także trudno mówić o wymierzalnej wartości ekonomicznej (wyrok SN z 28.07.1976 r., IV CR 271/76). Dlatego też, jak podkreśla się w doktrynie, pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia. Takie pogorszenie następuje np. w przypadku utraty małżonka bądź ojca przez małoletnie dzieci. Nie podlegają natomiast wynagrodzeniu pieniężnemu same cierpienia moralne będące następstwem śmierci poszkodowanego (uchwała SN z 26.10.1970 r., III PZP 22/70). Powyższy przepis posługuje się pojęciem najbliższych członków rodziny zmarłego, do których zalicza się rodziców i dzieci zmarłego, a także inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych (a więc dalszych zstępnych i wstępnych, macochę lub ojczyma, jak również dziecko pozostające pod pieczą rodziny zastępczej). Podstawą natomiast do zasądzenia zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny jest art. 446 § 4 k.c. który wszedł w życie dnia 3 sierpnia 2008 roku. Wynika z niego, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten jest reakcją ustawodawcy na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, który postulował, by ?w celu zwiększenia ochrony ofiar wypadków komunikacyjnych w kodeksie cywilnym zamieszczony został przepis o zadośćuczynieniu pieniężnym za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej?.

RODZAJE ROSZCZEŃ W PRZYPADKU USZKODZENIA CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA

Odszkodowanie jednorazowe ( art. 444§ 1 K.C.) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku (w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry lub po zakończonym leczeniu na podstawie faktur lub rachunków w oryginale)
 • koszty pobytu w szpitalu,
 • koszty nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym,
 • koszty dodatkowej opieki medycznej,
 • koszty przeszkolenia zawodowego,
 • koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne nawet odwiedziny,
 • koszty konsultacji wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu.
Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych (odpowiednio udokumentowanych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego ? deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp.). Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie jest podstawą utrzymania bytowego poszkodowanego.
Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są: opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną.
Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania, które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw.? trudnych do określenia? - ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości. Jeżeli natomiast w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpi śmierć poszkodowanego będziemy mieć prawo do dochodzenia roszczeń w oparciu o treść art. 446 k.c. Zgodnie z wyżej przywołaną regulacją istnieje prawo do zwrotu: kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł oraz do:
 • renty,
 • jednorazowego odszkodowania,
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Prawo do skorzystania z powyższych roszczeń warunkuje śmierć poszkodowanego i to na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Natomiast bez znaczenia jest dla zastosowania art. 446 k.c., w jakim czasie po zdarzeniu, o którym mowa, nastąpiła śmierć poszkodowanego. Musi jednak istnieć związek przyczynowy między zdarzeniem a śmiercią.

SZKODA CAŁKOWITA

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie). Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd? Niestety przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na to zgodę. Jeżeli wypadek powstał z winy innego kierowcy niż poszkodowany, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości samochodu w momencie szkody.
Niestety przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na to zgodę. Jeżeli wypadek powstał z winy innego kierowcy niż poszkodowany, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości samochodu w momencie szkody.

UTRATA WARTOŚCI POJAZDU A ODSZKODOWANIE

Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat miałaś/eś szkodę w pojeździe likwidowaną z odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, zgłoś się wraz z pełną dokumentacją pojazdu, wystąpimy o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, które przysługuje w większości przypadków, a wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego. Ta oferta jest skierowana szczególnie do posiadaczy pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili wypadku, zakupionych w salonach dealerskich jako fabrycznie nowe i wcześniej bezwypadkowe. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w takim przypadku składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym, ponieważ jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest około 10-20% niższa. Przy czym, co jest bardzo istotne, Sąd Najwyższy stwierdził w swym orzeczeniu, iż nie jest ważne czy poszkodowany (właściciel uszkodzonego pojazdu) nosił się z zamiarem jego sprzedaży przed powstaniem wypadku. Teza orzeczenia Sądu Najwyższego brzmi: "Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie". Co powinno ucieszyć, to fakt, że przedmiotowe orzeczenie ma również zastosowanie do szkód już wypłaconych, co oznacza, że właściciele uszkodzonych pojazdów, którzy już otrzymali odszkodowanie za naprawę pojazdu, mogą dodatkowo dochodzić roszczeń z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Wynika to z faktu, że roszczenie z tytułu tego rodzaju szkód przedawnia się z upływem lat 3, a w przypadku, gdy sprawca wypadku odpowiadał za spowodowanie wypadku jak za przestępstwo, nawet do dziesięciu lat wstecz. Powyższe jednoznacznie wynika z art. 442(1) § 1 i 2 K.C. Określenie utraty wartości handlowej pojazdu wbrew pozorom nie jest tak trudne i łatwo jest sprecyzować kwotę dodatkowego roszczenia. Oczywiście większość zakładów ubezpieczeń niechętnie będzie uznawać tego typu roszczenia z uwagi na fakt, że są to dodatkowe koszty odszkodowań.

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

W przypadku szkód majątkowych osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia, ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę - szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 • pełną obsługę prawną,
 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
 • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.