Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie


W dniu 30 kwietnia 2019 r. MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, powiadomił, iż nabył 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 273 750 akcji Spółki, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 273 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 342 278 akcji Spółki, reprezentujących 6,11% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 342 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Więcej szczegółów znajdziesz w raporcie bieżącym nr 6/2019: https://strefaagenta.euco.pl/strefa-inwestora/raporty/raporty-biezace/rok-2019/