Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 i 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana  Wojciecha Piotrowskiego w skład Zarządu obecnej kadencji od dnia 1 września 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. 

Pan Wojciech Piotrowski wyraził zgodę na sprawowanie funkcji i jednocześnie złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza EuCO nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Piotrowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).


Pan Wojciech Piotrowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Swoją karierę rozwinął pracując w latach 1999 – 2011dla Provident Polska S.A., piastując stanowiska dyrektorskie w obszarze zarządzania działalnością operacyjną i sprzedażą, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa finansowego, odzyskiwania należności, zakupów, najmu powierzchni biurowej,  flotą samochodową. Odpowiadał za zarządzanie ogólnopolską strukturą menadżerów i przedstawicieli wymienionej spółki. Zarządzał sprzedażą D2D, B2C,  także prowadził projekty sprzedażowe. Odpowiadał również za zarządzanie procesami zakupowymi, flotą samochodową, najmem powierzchni biurowych. Zarządzał Działem Odzyskiwania Należności, w skład którego wchodziło ponad 400 pracowników i ponad 1 mln obsługiwanych klientów. W latach  2012-2015 pan Wojciech Piotrowski pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Empik School, Empik School B2B, gdzie zarządzał największą w Polsce siecią szkół językowych. Następnie swoją karierę związał Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu z sukcesem przeprowadzając akwizycję szkół językowych Profi-Lingua. W chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Generalnego BNI Poland, międzynarodowej organizacji biznesowej zrzeszającej 3000 firm sektora MŚP w Polsce i ponad 300 tys. firm na całym świecie, oraz Dyrektora Generalnego Corporate Connections Polska, organizacji dla liderów biznesu- największych przedsiębiorców w Polsce i na świecie.